Reklama

Právní doložka

Tato vyjasnění jsou zcela běžná především ve Spojených státech, kde se berou jako výraz solidnosti. I my chceme s vámi hrát fair-play hru.

Ochrana osobních údajů více na: https://doktorka.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju/

ZÁSADY SOUBORŮ COOKIES: https://doktorka.cz/zasady-souboru-cookies/

Nepřátelské útoky

Jakýkoli nepřátelský útok proti tomuto webu, DoS, DDoS, pozměňování, mazání či přesouvání souborů nebo adresářů, mazání, výměna nebo změna obsahu dokumentů nebo jiná činnost podobného charakteru bude považována za trestný čin. V tomto případě neplatí výše uvedené údaje týkající se ochrany osobních údajů. Identifikační údaje viníka budou neprodleně předány policii a dalším orgánům a osobám (škole, ISP atd.).

Diskuze a komentáře

Je ZAKÁZÁNO vkládat jakkékoliv reklamy ( texty, hypertextové odkazy atd.. ) na komerční webové stránky bez písemného souhlasu provozovatele Doktorka.cz - Vitamins Cosmetics s.r.o. do komentářů či diskuzí. Pokud bude zjištěno, že se tak děje bude se postupovat podle platných právních předpisů ČR.

Rady a informace týkající se zdraví

Rady publikované na těchto stránkách nepředstavují instrukce na samoléčení, nenahrazují lékařské vyšetření a výkony a nejsou míněny jako návod pro alternativní léčbu. Jakákoliv aplikace těchto rad je věcí úvahy čtenáře a děje se na jeho odpovědnost; předpokládá že čtenář svůj postup konzultoval s ošetřujícím lékařem.

Newsletter a e-mailové adresy

Pokud zadáte se přihlásíte k odběru e-mailového newsletteru, souhlasíte, výše uvedené osoby zpracovávaly vaše osobní údaje vztahující se k newsletteru podle zákona 101/2000 Sb. v platném znění.

Kdykoliv se můžete odhlásit z odebírání  kliknutím na odkaz v newsletteru nebo zasláním požadavku na e-mail [email protected].

Záruka a odpovědnost

I když se snažíme, aby naše materiály přinesly našim zákazníkům a/nebo návštěvníkům maximální užitek, Vitamins Cosmetics s.r.o. ani žádný jeho zaměstnanec nebo spolupracovník nebo dodavatel nepřijímá žádnou odpovědnost za chyby nebo opomenutí v dokumentech na tomto webu. Tyto dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určité účely nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Vitamins Cosmetics s.r.o.ani nikdo jiný negarantuje správnost nebo úplnost zde dostupných informací, grafiky, textu, odkazů nebo dalších materiálů.

Vitamins Cosmetics s.r.o.ani žádný jeho zaměstnanec, spolupracovník nebo dodavatel nemohou být zodpovědní za žádné speciální, nepřímé, vedlejší nebo konsekventní škody, včetně, ale nejen, ztracených příjmů nebo ušlého zisku, které mohly vzniknout použitím těchto materiálů.

Informace uvedené na tomto webu nelze interpretovat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro některý konkrétní účel, pokud takové prohlášení zákazník neobdržel od Vitamins Cosmetics s.r.o. nebo kohokoliv jiného v písemné podobě poté, co jej v případě pochybností kontaktoval.

Data na tomto webu se mohou bez upozornění změnit a nepředstavují žádný závazek Vitamins Cosmetics s.r.o. ani kohokoli jiného do budoucna.

Objednávání přes tento server

Pokud není v informacích odeslaných pomocí tohoto webu uvedeno, že se jedná o objednávku nebo podobný právní úkon, nevzniká tímto úkonem zákazníkovi závazek do budoucna.

Jestliže si zákazník přeje přímo objednat pomocí tohoto webu, může tak učinit. Jeho objednávka bude brána jako pro něj závazná.

Akceptace objednávky ze strany Vitamins Cosmetics s.r.o.vzniká až po výslovném, ne-automatizovaném souhlasu Vitamins Cosmetics s.r.o.

Ochrana autorských práv

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Autorská práva patří Vitamins Cosmetics s.r.o. nebo výslovně uvedeným autorům. Výhradní správu autorských správ vykonává Vitamins Cosmetics s.r.o.. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu, není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu Vitamins Cosmetics s.r.o..

Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách Vytiskni stránku.

Produkty a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků. Na tomto webu se mohou nacházet i autorská díla dalších osob.

Odškodné

Souhlasíte s tím, že odškodníte Vitamins Cosmetics s.r.o., jeho spřízněné společnosti spolu s jejich zaměstnanci, zástupci, členy orgánů společnosti a akcionáři, jeho zaměstnance a dodavatele v souvislosti s veškerými závazky, právními nároky, škodami a náklady (včetně přiměřeně vynaložených nákladů na právní služby), jež budou případně nárokovány v důsledku použití, zneužití nebo chyby v souvislosti s užíváním tohoto webu.

Ukončení

Vitamins Cosmetics s.r.o. si vyhrazují právo okamžitě ukončit vaše užívání stránky nebo přístup na tuto stránku, a to v případě, že usoudí, že z Vaší strany došlo k porušení této smlouvy nebo některého z platných právních předpisů, či v případě, že budou považovat Vaše chování na stránce za nevhodné či nepřijatelné.

Odkazy na jiné webové stránky nebo internetové formáty

V rámci webu můžete narazit na odkazy na materiály třetích osob nebo jiné webové stránky. Přítomnost odkazu do jiných sítí, webů nebo stránek - a to včetně těch obsahujících logo nebo registrované ochranné známky Vitamins Cosmetics s.r.o. - však neznamená, že Vitamins Cosmetics s.r.o. schvaluje, monitoruje nebo spravuje stránky, na které daný odkaz směruje. Pokud tímto způsobem navštívíte jakoukoli stránku nebo jiný formát dostupný v síti internet, neneseme odpovědnost ani za její obsah, ani za užití dané stránky jako celku nebo materiálů na ní zobrazených.

Přístup k osobním údajů

Změní-li se některý údaj, který jste nám poskytli, prosím, sdělte nám to co nejdříve, abychom vždy zpracovávali jen aktuální data. V případě, že údaj zpracovávaný společností Vitamins Cosmetics s.r.o. neodpovídá skutečnosti, máte právo na jeho opravu. Dále máte právo na informace o osobních údajích, které o vás Vitamins Cosmetics s.r.o. sama nebo prostřednictvím osob výše uvedených zpracovává, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Vitamins Cosmetics s.r.o. nebo některý z jejích obchodních partnerů provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete požádat společnost Vitamins Cosmetics s.r.o. nebo příslušného obchodního partnera o vysvětlení a dále můžete požadovat, aby Vitamins Cosmetics s.r.o. nebo příslušný obchodní partner odstranil takto vzniklý stav. Zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Bude-li vaše žádost shledána oprávněnou, Vitamins Cosmetics s.r.o. nebo příslušný obchodní partner odstraní neprodleně závadný stav. V opačném případě se můžete obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento Úřad můžete kontaktovat i v jiných případech přímo. Pokud by vám v důsledku zpracování osobních údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte na  [email protected].