Reklama

Rozdíly mezi mužem a ženou

Nápadné mezipohlavní rozdíly jsou patrny již v dětské hře.

V klasických pokusech si děti předškolního věku hrály s kostkami, různými kužely a válci. Navíc měly k dispozici figurky osob i zvířat. Chlapci se obvykle při stav­bách rozmáchli navenek. Věnovali se budování silnic, letišť, pevností a pozorovatelen, valů. Osoby a zvířata hrály spíše druhořadou roli doplňku toho, co bylo vytvořeno. Často vznikaly „katastrofické“ scény - boje, pády, srážky, zásahy při požárech a při různých nepředvídatelných tragédiích. Děvčata se stejným materiálem inscenovala daleko klidnější situace. Ob­vykle nejdříve vytvořila interiér, v němž by figurkám mohlo být dobře. Pak jej ohradila zdmi z kostek a často doplnila zdobenými vchody a okny. Ne­zapomínala na stylizovaný nábytek a vybavení místnosti (na to chlapci ne­mysleli takřka vůbec).

Hra s danou sadou pomůcek byla u stejných zkoumaných osob zopako­vána s odstupem dvaceti let, tedy v době, kdy „dítka“ byla již dospělá. Její charakter včetně genderových rozdílů se příliš nezměnil.

Je-li řeč o rozdílech, citujme též výrok bývalé britské premiérky M. Thatcherové: „Když chcete mít v politice něco řečeno, muž to zvládne skvěle. Když chcete mít v politice něco uděláno, dejte to za úkol ženě.“

Rovnoprávnost při respektu ke všem rozdílům prosazuje přístup femalistický, odmítající mužská konzervativní i ženská feministická klišé. Femalisté s úsměvem vyslechnou, že muži jsou v průměru o 10 % vyšší, o 20 % těžší a o 30 % silnější než ženy.

Reklama

Alfa-samce potěší, že mužský mozek je o 15 % těžší. Leč ouha. Mužský mozek časem ztrácí na objemu rychleji než mozek ženský. Ten lépe a rov­noměrněji hospodaří s energií, a je tudíž lépe vyživován. Ženy se také lépe vyrovnávají se stresem, který, pokud působí dlouhodobě, mužský mozek přímo drtí. Co mužům zbývá? Stěží jim dodá patřičného sebevědo­mí zjištění o maratónském běhu, kde se rekord žen posunul za posledních 35 let na sklonku století o 32 % a rekord mužů o 42 %. Zpráva ještě ke vše­mu neuvádí, o co se zvýšil počet žen běhajících maratón.

Nejen běháním živ je člověk. V oblastech zaměřených na vyšší nervo­vou činnost, např. v centru řeči, jsou u žen hustší sítě nervových buněk. Mozkové signály a reakce dnes lze sledovat pomocí tomografie, přesněji pozitronové emisní tomografie. Při soustředěné činnosti muže je zapojena menší část mozku než při soustředěné činnosti ženy. U žen prý vzniká za této situace přímo mozaika aktivity. Muž se pak diví „ženským nápadům“. Ženy začínají mluvit dříve než muži, čtou v průměru rychleji. Ženy též méně často trpí tzv. parciálními poruchami intelektu - pověstnými „dys“ (dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), tj. neschopností či částečnou neschop­ností naučit se psát, číst, počítat při průměrném či dokonce nadprůměrném intelektu.

S taktem sobě vlastním femalisté prohlašují, že ženy i muži jsou přede­vším lidé. Když ovšem dva lidé rozličného pohlaví dělají totéž, není to totéž.

Je pravda, že ženy jsou dokonalejší ve sféře propojování pojmů. Mohutný svazek nervových vláken, výraznější než u mužů, spojuje obě hemisféry. Ženy pak snadněji kombinují emoce z pravé hemisféry s logickým myšle­ním z hemisféry levé. To svým způsobem zlepšuje předpoklady jak pro výřečnost, tak i pro paměť.

Evidentní rozdíly jsou i v dětství, a to nejen ve hře. Již u dítek platí, že slabší pohlaví mluví a slyší v jazyce vazeb a intimity, muži zase v jazyce

postavení a nezávislosti. Kluk bez problémů přikazuje: „Pojď sem, dej mi to!“ Dívka se spíše, byť řečnicky zeptá: „Mohla bys mi to půjčit?“ Ve hře chlapeckých skupin jsou vítězové a poražení. Je zde hierarchie s osobou vůdce. V dívčích skupinách je více (třebas předstírané intimity) a podstat­nou roli pro jednotlivou dívku hraje její nejlepší kamarádka. Mezi děvčaty nejsou podmínky pro velení, spíše pro zvažování, rozebírání návrhů. Dív­kám záleží na tom, aby je měly jiné dívky rády. Hoši o totéž usilují u svých vrstevníků méně.

Zatímco kluci mezi sebou hovoří spíše věcně a většinou jim nevadí, jsou-li slyšeni, dívčí svět bývá více opředen intimitou a tajemstvími, která si děvčata důvěrně špitají, jen aby je někdo neslyšel.

V námi vedených skupinách žáků osmých a devátých tříd jsme si při po­zorování mezilidských vztahů povšimli dalších výrazných genderových rozdílů. Při malování obrázků (zcela volná fantazie inspirovaná u všech stejnou hudbou) se obrázky děvčat a chlapců na první pohled lišily. Na malbách vytvořených děvčaty převažovaly teplé barvy a drobnější, jem­nější, občas konkrétní motivy (kytka, srdce). Chlapecké obrázky vyjadřo­valy mužský svět. Malby byly abstraktní, samé velké plochy a geometrické tvary. Chlapci používali častěji studené barvy.

Ženy charakterizuje cit a intuice. S mateřskými city je to poněkud složi­tější. Prakticky nelze prokázat, že by ženy byly pro péči o děti vybaveny (pomineme-li schopnost kojit) lépe než muži. Existuje sice zaznamenatelná hormonální reakce po porodu, leč chlapci v roli „náhradních rodičů“ peču­jících o mladší sourozence projevují obdobnou empatii a zodpovědnost jako dívky. Fakt je, že novorozené holčičky reagují na pláč jiného nemluv­něte častěji než chlapci a dívčí batolata v podobné situaci utěšují vrstevníky častěji než hoši. Jisté ovšem je, že každá dívenka, dejme tomu již v době kolem nástupu do (mateřské) školy, ví, že je na pohled jiná než chlapci a že jednou bude také mámou. To obnáší pečovat o děti. Pečovat o děti, to znamená pomáhat, vciťovat se, chovat se mateřsky. Dívka tedy pod­vědomě hledá modely tohoto typu. U mužů - ach ty pohádky-jsou před­kládané modely jiné, daleko drsnější. Ostatně mladí muži ve srovnání se svými vrstevnicemi výrazně častěji umírají při různých nehodách spoje­ných s nezvládnutým rizikem či určitými, byť třeba transformovanými for­mami agresivity.

Pro muže je typický sklon k abstraktnímu uvažování. Mužský rukopis bývá méně čitelný než ženský. Ženy jsou častěji nemocné než muži, ale dožívají se vyššího věku. Na zahrádce ženy pěstují pro radost častěji kvě­tiny a zeleninu, muži ovocné stromy. Nespokojený muž má sklon druhé poučovat, žena spíše takzvaně „brblá“ nebo se uzavře do sebe. Ženy pláčí častěji než muži. Za slzy se nestydí, muži se spíše za slzy stydí. Když se muži rozhodnou skončit s kouřením, naplní toto rozhodnutí pravděpodob­něji než ženy. Žena chová dítě spíše na levé ruce, muž na pravé. Při po­hledu do vlastního šatníku ženu napadá: „Nemám co na sebe...“ Muž si při stejném pohledu pomyslí: „To je hadrů...“ Sexistickou pravdu má v bonmotu i M. Horníček tvrdící: „Žena, která uvidí na muži šaty z krásné látky, odmyslí si od šatů muže. Muž, který vidí krásnou látku na ženě, od­myslí si tu látku.“

Ženy jsou údajně náročnější na teplotu na pracovišti. V místnosti, kde pracují, požadují teplotu o 2-3 stupně Celsia vyšší než tam, kde jsou jen muži. „Teplo“ je pro ženy důležitější i v mezilidských vztazích. Ženy obtíž­něji snášejí konflikty na pracovišti a úzkostněji reagují na nespravedlnosti při používání pochval a trestů. Ženy spíše pěstují kontakty na základě in­dividuálních a neformálních zájmů, méně na služební bázi. Muže více než ženy traumatizuje negativní vztah k přímému nadřízenému. Ženy jsou na­opak citlivější na neshody s kolegyněmi na stejné hierarchické úrovni. Mu­žova sebeúcta častěji vychází z jeho konkrétních úspěchů. Pro ženy je velmi důležité, jak se k nim chovají ostatní lidé, jak se cítí akceptované a potřebné pro druhé. Zatímco muži stačí, když si na pracovišti může v klidu dělat svou práci a není obtěžován, ženě toto ke spokojenosti nestačí, pokud jí k tomu chybí pocit bezpečí a pohody.

Podle významného sociologa rodiny I. Možného muž předpokládá: „Když bude vše v pořádku se mnou, bude vše v pořádku s mojí rodinou.“ Žena uvažuje: „Když bude vše v pořádku s mojí rodinou, bude vše v po­řádku se mnou.“

Jako kuriozitu ze sféry sexistického vymezení rozdílů uveďme vážně míněný (samozřejmě mužský) názor konstatující, že vyšší plat mužů vy­plývá z toho, že ženy věnují v zaměstnání více času na testování poten­ciálních partnerů. Muži se prý spokojí s povrchnějšími a na první pohled patrnými informacemi... Byla publikována i rádoby objektivní zdůvodnění.

Čtenář nemusí hádat třikrát, jistě uhádne na poprvé, že autoři-muži píší o silnější výkonové motivaci, o menší zátěži rodinnými starostmi a vazbami, o preferenci těžké a riskantní práce i o větší „finanční fluktuaci“ svého po­hlaví. Zřejmě to vysvětluje i snaha a ochota žen udržet „klid v domě“.

Není znám případ, že by žena, ať v roli manželky či matky, napadala muže za to, že hodně vydělává. Často rafinované a objektivně těžko proka­zatelné „trestání“ žen muži za jejich vysoký plat je však poměrně častým zdrojem partnerských a rodinných konfliktů. Perzekuce bývá zprostředko­vaná. Leckdy se skrývá za patetická slova a úvahy, nad nimiž málem oko nezůstane suché. Nemusí se vždy jednat jen o výdělek, podobná situace nastává v případě vyššího vzdělání ženy.

Ať již si o předchozích informacích myslíme cokoliv, seriózní průzkumy naznačují tři základní důvody víceméně dobrovolné, leč přesněji řečeno manipulativně vyvolané rezignace žen na špičkově placená místa. Všech­ny se týkají střetu ženy s tradiční mužsky chápanou asertivitou. Jsou to:

-   Maskulinní kultura firmy. Tradiční dominance mužů nedává ženám na vedoucích a jinak dobře placených místech dosti prostoru k uplatnění schopností.

-   Podvědomá preference mužů vede k vytváření vedoucích míst na míru právě jim.

-   Nedostatečná pružnost firem v uspořádání režimu práce a neochota přizpůsobit se eventuálním rodinným povinnostem. S tím souvisí i ne­dostatek času a snad i tradicí podmíněná nechuť řady žen lobbovat u skleničky. Právě při neformálních posezeních vznikají kliky a kují se plány kariérního rozvoje reálněji než v personálním oddělení.

Typickým závěrem z těchto zjištění bývá nezřídka svatouškovské doporu­čení ženám, aby byly mnohem lepší než muži, pokud se chtějí prosadit. Podobně pojatá „future woman“ prý bude nucena „tancovat na mnoha svatbách najednou“. Stane se generálkou nebo spíše generálem schop­ným překonávat nepřekonatelné. Tím ovšem postaví muže před neřešitelný úkol - jak se ucházet o podobnou dokonalou bytost?

Zdroj: Asertivní žena, nakladatelství Grada

Reklama

Komentáře

Mary (Po, 21. 11. 2011 - 10:11)
Nojo, svět patří mužům. Proto to všude vypadá takhle zoufale.
. (Po, 21. 11. 2011 - 10:11)
Napoak, dokud patřil svět mužům, byl v něm jakýsi řád celkem to tak nějak fungovalo.
rozdílů je hodně (Po, 21. 11. 2011 - 10:11)
Co se týče sexu, tak u žen platí spíše "to nejlepší na konec" kdežto chlapi si to vyberou na začátku.. a na konci už je jen hnus
Kačka (Po, 21. 11. 2011 - 10:11)
Co se týče sexu, tak u žen...Tak tomu nerozumím. Rozveď to.
Pepa (Po, 21. 11. 2011 - 11:11)
Asi myslel to, že chlapi si nejvíc užívají do třicítky a pak se to už jen zhoršuje, zatím co ženy se na plno rozjíždí po třicítce a většinou se to potom ještě zlepšuje.
kačko (Po, 21. 11. 2011 - 11:11)
Tak tomu nerozumím. Rozveď...to máš jednoduché, kluci maj vrchol milostných sil někdy v 17 letech, kdežto ženský ve 30, jenomže většina i klidně ve 40 a pak se to táhne hodně daleko. I tady se dočteš, že některé měly první orgasmus dokonce až po 50 letech.
Xspy (Po, 21. 11. 2011 - 11:11)
Sexistické žvásty (navíc nestrannost padá viz článek ). Znám jemné muže i ženské sexuální mašiny . Do budoucna bude mnohem těžší oddělovat jednoznačně genderové chování .
J. (Po, 21. 11. 2011 - 17:11)
Žijeme ve světě duality. Rozdíl mezi mužem a ženou je v tom, že jsou dva protiklady, které stojí proti sobě, ale vzájemně tvoří jeden celek. Proto je tak obtížné si vzájemně porozumět, protože jsme každý polovinou celku. Monáda je kruh kde se prolíná černá a bílá barva, ale tvoří celek. Mince má dvě strany, ale opět tvoří celek-minci. Den a noc je jeden jev, ale my co žijeme ve vnímání dvojnosti světa jej vnímáme jako oddělenost. To není nějaká teorie, to je skutečnost. Nikoho nenabádám, aby tomu slepě věřil, ale chci Vás inspirovat k tomu, aby jste o tom přemýšleli a tím lépe porozuměli vztahu mezi mužem a ženou.
Matějka (Po, 21. 11. 2011 - 18:11)
Sexistické žvásty (navíc...To je dobře, že je znáš. Vyjímky potvrzují pravidlo.
kat (Út, 22. 11. 2011 - 17:11)
Napoak, dokud patřil svět...A jak to funguvalo?Ku prospěchu mužům, ženský - služka, kuchařka a jinak držet pusu a krok. A pánové se bavili, vládli, válčili.
Dekodér (Út, 22. 11. 2011 - 17:11)
Žijeme ve světě duality....No tys nám teda vysvětlil princip světa, mudrci. Celý tvoje mudrování se dá shrnout do tvrzení, že existují dvojice. A právě proto, že jsou to dvojice, tak jsou něčím odlišné a něčím stejné. Ale dvojka rozhodně světu nevládne, stejně jako mu nevládne jednička ani trojka.
Jááá (Út, 22. 11. 2011 - 18:11)
Jaký je rozdíl mezi mužem a ženou?
Zezadu jsou skoro stejní a zepředu do sebe hezky pasují :-)
. (Út, 22. 11. 2011 - 19:11)
A jak to funguvalo?Ku...Jak to funguvalo? Ku prospěchu lidstva. Držet pusu a krok museli poddaní, bavily se vyšší vrstvy. Pleteš si pohlaví se společenskými třídami.
Líba (St, 23. 11. 2011 - 08:11)
Jak to funguvalo? Ku...No co vím, tak ještě generace našich mamč skákala kolem povalečů na gauči - chlap přišel z práce a musel mít navařeno, poklizeno, o děti se staraly pouze ženy. Chlapík vzal noviny nebo pustil telku a přinejlepšim byl zticha, ve většině případů však kibicoval a sekýroval ženu. Samozřejmě, že existovaly vyjímky, ale těchto gaučových manželů bylo hodně. Dnes už si to holky nenechávají líbit a na chodu domácnosti a v péči o děti se stále více prosazuje dělba práce.
luborX (St, 23. 11. 2011 - 08:11)
No co vím, tak ještě...To je sice pravda, ale jen částečně. Dnes naopak přibývá chlapů co dělaj ženám blbečky, navíc ženám, co nosí ve své fantazii naprosto scestné nereálné představy o partnerech i sexu.
. (St, 23. 11. 2011 - 09:11)
No co vím, tak ještě...No co vím, tak ještě generace našich mamč nemusela pracovat a byla doma. Chlap přišel z práce a žena ho ve většině případů kibicovala a sekýrovala. Samozřejmě, že existovaly vyjímky, ale těchto nepracujících manželek bylo hodně. Dnes už si to kluci nenechávají líbit a na vydělávání peněz se stále více prosazuje dělba práce.
luborX (St, 23. 11. 2011 - 09:11)
No co vím, tak ještě...To je sice pravda, ale jen částečně. Dnes naopak přibývá chlapů co dělaj ženám blbečky, navíc ženám, co nosí ve své fantazii naprosto scestné nereálné představy o partnerech i sexu.
Honič (St, 23. 11. 2011 - 11:11)
To je sice pravda, ale jen...Mně se nikdy nemůže stát, abych dělal nějaké ženské blbečka.
Blbečky dělají jen ti, kteří málo honí.
A ti si to zaslouží, dobře jim tak.
alojz (St, 23. 11. 2011 - 16:11)
Myslím, že i muži mají trochu jinačí nároky na ženy. Někde jsem četl rozhovor dvou mladých mužů o nějáké dívce a jeden pronesl něco jako " nešije, nevaří ale zato polyká".
Mnoho chlapců z dnešní mladé generace je ovlivněno pornoprůmyslem a proto se také mění představy o budoucích manželkách.
? (St, 23. 11. 2011 - 16:11)
Asi na tom něco bude. Dneska už není tak důležité jestli vaří, uklízí a pere (jen tak mezi náma, dneska to neumí skoro žádná, tak to maskují dělbou práce), ale spíš jak umí kouřit, jestli polyká a vůbec celkově jak umí mrdat. Případně taky kolik donese peněz. Obojí se sice za ta léta hodně zlepšilo, ale přiznejme si, že to pořád ještě není ideální ani v tom vydělávání ani v tom mrdání.
no jo, (St, 23. 11. 2011 - 21:11)
Asi na tom něco bude. Dneska...a chlap zase když ho nemá aspoň 20 cm dlouhýho a neumí pořádně vylízat, tak to taky není ideální.
Jasně (St, 23. 11. 2011 - 22:11)
a chlap zase když ho nemá...a takových je opravdu málo:-( Zato neumětelů a kecálků je všude moc.
Líba (St, 23. 11. 2011 - 22:11)
No co vím, tak ještě...Tak to asi záleží o jaké generaci maminek se bavíme. Maminky dnešních 30 a 4O-cátníku určitě musely jako správné socialistické soudružky pracovat, jinak by byly považovány za příživnice. To až dnešní ženy mohou být v odmácnosti, když manžel dostatečně vydělává.
Igor (Čt, 24. 11. 2011 - 07:11)
Asi na tom něco bude. Dneska...Je to tak, včera jsem zase vyzvedával malýho ze školky a protože jsem tam byl moc brzo, tak jsem musel čekat až dojí oběd. A ty kecy těch maminek, to byla skutečná síla. Že neumí vařit, to bych jim ještě odpustil, to dneska neumí skoro žádná ženská, ale že se tím mezi sebou chlubí, tak na tom je vidět ta jejich úroveň. Chlubit se před někým, že neumím uvařit koprovku, čočku nebo nudle s mákem může jenom slepice. Přitom jak jsem na ně koukal, tak v posteli to asi taky nebude nic moc. A oblečení taky katastrofa. To jsem si zase uvědomil, jaké jsem měl na ženu štěstí já. Doma zvládne celkem všechno, v posteli se toho taky dost naučila, nemá problém mi ho vykouřit. Za to, že se takhle stará ji nenutím chodit do práce.
Líza (Čt, 24. 11. 2011 - 09:11)
Je to tak, včera jsem zase...to zas takové štěstí není...já kouřím ráda a s láskou, v posteli jsem podle mnažela dobrá, vařím teplé večeře, žehlím, nepere dnes nikdo . pere pračka, uklízím dvoupatrový dům a jezdím dvacet km do práce a vydělám kolem třicítky čistého-a mám tři děcka k tomu. Přijde mi to normální, nepovažuju se za hvězdu, ale dnešní normální prototyp ženské-kolem mně tak žije mnoho žen. Ono vykouřit chlapa, poklidit a uvařit a v posteli nebýt dřevo není umění, když se nechodí do práce, nechodit do práce, tak udělám kolem domu vše a ještě mám moře času na pitominy, osm a půl hodiny nikdo denně neuklízí ... a pokud máš ženu doma a nemaká a ještě vyzvedáš kluka ze školky, tak tvé ženě blahopřeju, má doma chlapa, jakých moc není k vidění.
Zdena (Čt, 24. 11. 2011 - 09:11)
Je to tak, včera jsem zase...v téhle tebou popsané míře-poklidt, uvařit, zasexovat se staráme kdekterá a ještě k tomu chodíme do práce a nosíme výplatu.
Igor (Čt, 24. 11. 2011 - 10:11)
to zas takové štěstí...Ano, měla na mě taky štěstí. Málo mužů dnes živí ženy a nechává je v domácnosti. Jsem vyjímečný muž.
To uklízení jí zabere trochu víc času než tobě asi proto, že máme dům o dvě patra vyšší. Ale stejně tě obdivuju, že to zvládáš jako málokterá žena.
Klára (Čt, 24. 11. 2011 - 11:11)
Ono to, že dnes ženy neumí uvařit knedlíky a koprovou omáčku souvisí s tím, že se to ani nepotřebují naučit. Je změna stravovacích návyků a česká kuchyně je hodně zaměńována z akuchyni italskou, indickou a podobně. Málokterá holka, když je třeba do třiceti svobodná, tak si doma vyvařuje řízky a omáčky jako ještě naše mamči. Takže když pak takový syn zvyklý od maminky narazí na svobodnou holku, která žije a stará se o sebe sama, tak se asi diví, že nemá dál vyvařováno stejně jako od mámy.
Marie (Čt, 24. 11. 2011 - 11:11)
Ono to, že dnes ženy neumí...Ale je to stejně škoda. Hlavně pro malé děti myslím byly ty klasické omáčky nejlepší. Jak do nich chcete dostávat pizzu nebo doknce něco z Asie. Myslím, že by se mladé holky mohly trochu víc snažit. Aspoň kvůli těm dětem.
Linda (Čt, 24. 11. 2011 - 11:11)
Tak já teda dětem taky omáčky nevařím a děti přitom jedí v pohodě rýži, brambory, čočku, pohanku, těstoviny - buď s dušenou zeleninou nebo vařeným masem. Během dne neustále do sebe cpou ovoce a jsou v pohodě a zdravé. Samozřejmě, že u babičky si rády dají omáčku, ale doma se bez ní obejdou. Při pracovním vytížení bych nestíhla vařit a zároveň se rodině věnovat. moje mamka třeba celé dopoledne v sobotu a v neděli vařila, ale já jsem vždy lítala sama venku s dětma. to dnes už je možné jen na vesnicích a tak si rodiče musí víc vybírat, jestli vařit dlouhá jídla a péct nebo raději s dětma podniknout nějaký výlet či zajít do kina a uvařit nějakou rychlovku.
Irma (Čt, 24. 11. 2011 - 11:11)
Ale je to stejně škoda....spousta pracujích žen dojíždí a maká více než osm hodin, je to mnohde nutné pro udržení práce, vím, o čem mluvím. Přijedou mnohdy večer ztahané a mají dost a čeká je druhá směna a těžko chtít, aby dělaly denně večer omáčky, v noci žehlily atd. Vyvařovat mohou jistě mladé mamky na mateřské a tam je to pro prcky dost potřeba ... nebo ženy, které nepracují.
Líza (Čt, 24. 11. 2011 - 11:11)
Ano, měla na mě taky...zvládám za cenu nesmírné únavy, ale zvládám nakonec jen to, co musí spousta žen v této zemi.Před tebou smekám, muž, který v dnešní době při našich cenách uživí sám ženu a dítě nebo děti, je v mých očích vyjímečný. A když ještě svou ženu chválí, tak je to ideál, protože mnoho mužů kolem mně má pracující manželky, které mají doma druhou směnu po večerech a ještě ty ženy kibicují a buzerují. Mně se to naštěstí netýká, muž je uznalý, občas mi pomůže, protože vidí, že můj pracovní den má čtrnáct hodin, takže chápe a umí se vcítit, že to nelze denně zvládat ...
Igor (Čt, 24. 11. 2011 - 12:11)
zvládám za cenu nesmírné...Měl jsem štěstí, díky podpoře rodičů jsem vystudoval a pracuji v oboru, který dělá málo lidí, takže nemusím jít s cenami "na krev". Není to nic složitého, ale naučit se to dělat dobře zabere několik let. A je to hodně nezáživné, takže se do toho nikomu nechce. Ale krize se mě hodně dotkla, jsou to velký nervy. Z části jsou ty nervy taky tím, že vydělávám jediný z celé rodiny.
Líza (Čt, 24. 11. 2011 - 13:11)
Měl jsem štěstí, díky...tomu věřím a rozumím, že když táhne finanční rozpočet v rodině jeden, je to velký zápřah a zodpovědnost. My jdem na dva příjmy dvacet čtyři let, co jsem vdaná krom mateřských, na kterých jsem byla na všech pouze rok. Bez mého příjmu bychom se neobešli. Horko těžko možná s malými dětmi, ale dnes, kdy máme děti po vysokých a soukromých školách, používají auta, mají koníčky, které jim chci dopřát, stejně jako manželovi, dva lidé u nás kouří-tak to dnes už nejde, taky ceny jsou jinde a vyhlídky této země hodně špatné. Ale to jsem odbočila...přeji hodně štěstí a pevné nervy ... a k tématu ?
Rozdíly mezi mužem a ženou-je jich nespočet, jsou to v mnohém dva protiklady co do mentality, vnímání, cítění, vidění světa, ale jak známo-protiklady se přitahují.
lubor X (Čt, 24. 11. 2011 - 14:11)
tomu věřím a rozumím, že...No část dětí dnes s odvoláním se, že "není práce" nechává poměrně dlouho živit, dlouho myslím i po 20, 25 letech atd atd.
Josef (Čt, 24. 11. 2011 - 14:11)
No já bych dětem tedy nádrž v autě nepnil. Od toho mají brigády. A pokud by se před spolužáky na soukromých školách styděly, tak bych je dal na státní školu.
zdenek (Čt, 9. 2. 2012 - 14:02)
Jak jsme blbý národ, to ukazují příspěvky o sexu, rady, zážitky. Tak blbý národ je odsouzen k zániku na skrčeninu.
Jaja a Paja (Po, 20. 2. 2012 - 17:02)
ahoj, zkuste nekdy treba speed dating Brno - vice na www.seznamtese123.cz, prijemna zmena a urcite nekoho zajimaveho potkate ;-), seznamka pro Brno a okoli
Jaja a Paja (Po, 20. 2. 2012 - 17:02)
ahoj, zkuste nekdy treba speed dating Brno - vice na www.seznamtese123.cz, prijemna zmena a urcite nekoho zajimaveho potkate ;-), seznamka pro Brno a okoli
Milan (St, 19. 3. 2014 - 18:03)
to máš jednoduché, kluci...Souhlasím, mužská sexuální síla jde rychle do prčic.
stručně a jasně (Čt, 20. 3. 2014 - 08:03)
Ženy žijí déle, mají silnější sexualitu (nepotřebují erekci) a také jim déle vydrží (kladný vývoj orgasmů směrem do vyššího věku). Dále stíhají vnímat více věcí najednou, jsou odolnější, mají nastavenou lepší obranyschopnost organismu (zřejmě kvůli rození dětí) Muži mají lepší orientační smysl, větší hrubší sílu. Ženy mají citlivější kůži, proto lépe a slastněji vnímají dotyky a hlazení. Když to shrnu, muži jsou trošku něco jako trubci u včel.
Leoš (Čt, 20. 3. 2014 - 21:03)
Ženy žijí déle, mají...Spíš troubové, nechají sebou manipulovat.
Joe (Út, 8. 9. 2015 - 18:09)
Toto je samozřejmě nesmysl. Věčný problém zakomplexovaných žen. Ženy žijí déle, protože nežijí tak nezdravě jako muži. Síla sexuality nesouvisí s erekcí. Naopak mužská sexualita je silnější. Ženy nedokáží více věcí najednou. Existuje multitasking simultánní a konsekvenciální. Ten první znamená, když člověk dělá několik např. různých pohybů či činností v ten daný okamžik. V tom jsou podle výzkumu lepší muži. Podle výzkumů jsou muži odolnější než ženy....
Joe (Út, 8. 9. 2015 - 18:09)
Navíc je větší procento geniálních mužů než žen. Ale je též větší procento mužů na opačném konci... Ženy jsou spíš průměrnější. Tzn. s těmi trubci je to spíš naopak :-)
jj (Út, 8. 9. 2015 - 20:09)
Ženy žijí déle, mají...A nemají refrakterní fázi po orgasmu.
Reklama