Reklama

Silová místa vytvořená člověkem

Do této kategorie spadají všechna místa, jejichž záření anebo možnosti působení byly vědomě či podvědomě vyvolány lidmi.

a) Silová místa, na nichž se často scházeli lidé stejného smýšlení
Když se například v určitém sále často scházejí lidé k oslavám, je tato místnost časem tak "prosáklá" vibracemi stejného druhu, že od určitého náboje začne tyto energetické vjemy vyzařovat na různých úrovních zpět. Výhodné je to v případech, kdy se tam sejdou lidé, jejichž úmysly jsou tímto vyzařováním podporovány. U dojos, tradičních japonských tělocvičen bojového umění, meditace nebo jiných činností rozšiřujících vědomí, se velice dbá na kultivaci určitého duševního postoje. Časem potom díky zpětnému vyzařování takových míst získává každý, kdo do nich vstoupí, neocenitelnou pomoc při své práci a rozvoji osobnosti.

b) Silová místa, na nichž byly často uvolňovány silné emoce
Negativním příkladem je atmosféra středověkých mučíren, která dodnes vyvolává u většiny návštěvníků silné mrazení. V pozitivním smyslu můžeš v místnostech, kde si po léta hrají šťastné děti, vnímat vyzařování, které svádí k hravosti i leckteré dospělé.

c) Silová místa, na nichž byla pravidelně provozována práce s energií
Staré oltáře, lóže svobodných zednářů nebo jiných společností, v nichž se dlouhou dobu pracovalo s energií, ale i chrámy svaté háje a kostely získají v průběhu let díky magickým, šamanským nebo mystickým praktikám typické vyzařování, které se od jiných míst zřetelně liší nejen silou, nýbrž i druhem.

d) Silová místa, která jsou charakterizována architektonickými, geometrickými nebo materiálovými zvláštnostmi
Některé stavby byly vědomě či podvědomě postaveny v určitém tvaru a z určitých materiálů, které působí jako jakási sběrná čočka pro jemnohmotné vibrace určitého druhu. Jedním z příkladů jsou orgonové akumulátory, objevené rakouským psychiatrem a přírodovědcem Wilhelmem Reichem. Na jedné straně shromažďují díky střídavému uspořádání organických a anorganických materiálů určité jemnohmotné energie a na druhé straně je ve svazcích vyzařují.

Reklama

e) Silová místa, která získávají své zvláštní záření díky nukleárnímu, elektromagnetickému nebo elektrickému zařízení.
Každý atomový reaktor, každý elektrický transformátor a každá televizní věž představují silová místa. Díky silným elektrickým, elektromagnetickým anebo nukleárním energiím, které se tam shromažďují a pohybují, dochází k velkým střídavým účinkům s jemnohmotnými vibracemi. Tento princip vzájemného ovlivňování jemnohmotných a běžných fyzikálních energií se používá například u Kirlianovy fotografie, s níž lze pořizovat snímky charakteristických střídavých účinků pole elektrického vysokého napětí s aurou živé bytosti. Tyto vzájemné vlivy a síly, které jsou jejich základem, nejsou v zásadě negativní. Dá se jimi i uzdravovat, pokud k tomu máme potřebné znalosti. Ovšem prakticky vždy dochází k negativním účinkům na tělo a ducha, jsou-li tyto energie příliš silné anebo příliš chaotické. Jelikož dnešní způsob stavění velkých elektrických, elektromagnetických nebo nukleárních zařízení nebere ohled na jemnohmotné jevy a jejich účinky na živé tvory, nepředstavují silová místa uvedená v tomto bodě v žádném případě místa, s nimiž by člověk měl bezpodmínečně navazovat fyzický nebo jemnohmotný kontakt.

Zdroj: Rainbow Reiki - Walter Lubeck - Pragma

Reklama

Komentáře

MUDr O. Grunne… (Pá, 13. 7. 2007 - 11:07)
Dobrý článek a objevný. Dělal jsem Kirliana u svých nemocných. Nyní hodnotím elm emisi lidského organismu
Zajímavá diskuze (Pá, 22. 3. 2013 - 23:03)
http://diskuse.doktorka.cz/unos-ceskych-turistek-v-pakistanu/archiv/30/
Reklama